حمایت از تشکل صنفیخدمات حقوقی برای مهاجراندسترسی به کامپیوتر در اتاق کامپیوترکمک به تشکیل یک شکایت CNESTCSSTکمک در تکمیل درخواست هاحقوق مستاجرین و منابع حقوقیآموزش و حقوقکارگاه های افزایش اجارهسبد غذاییمراقبت های بهداشتی به مهاجران با شرایط ناپایدارمشاوره حقوقی برای مهاجران حرفه ایاستخدام-کار (استخدام-جستجو)مصاحبه های سریعمتخصصین در نامه نگاری و گزارش نویسیمتخصصین: بهداشت روان، مهاجرانآموزش و انتقال دانشمهاجرتاطلاعات مربوط به خدمات عمومیاطلاعات مربوط به دریافت مدارک ضروریادغام چند فرهنگی - خانواده ها با فرهنگهای مختلفخدمات ترویجی و پیشگیریمداخله در شرایط بحرانیسرویس و خدمات سلامت روانی اجتماعی و پزشکیقانون خانوادهمیانجیگری بین فرهنگیراهنمای سریعگرایشبرنده شدن ابزارهای سفارشی (رزومه)وام برای شناسایی اعتبار خارجیمسائل محل کاردستاوردها: انتشارات علمیمنابع Compé ارجاع به به خدمات حقوقی عالی وکالت و دفاع از حقوقتبادل اطلاعات و توسعه تماس های حرفه ای یا اجتماعی.خدمات بهداشتی و اجتماعیخدمات پذیرش و ادغامسرویس غذاخدمات کمک به اشتغالخدمات داوطلبانهخدمات رایگانخدمات انفرادیمراقبت های بهداشتی پیشگیرانه و درمانیحمایت از سلامت روانکارآموزییکپارچگی اجتماعی-اقتصادی موثر